سبزیجات رستوران

31,900 تومان
125 گرم
31,900 تومان
125 گرم
31,900 تومان
125 گرم
31,900 تومان
125 گرم
31,900 تومان
125 گرم
31,900 تومان
125 گرم
31,900 تومان
400 گرم
31,900 تومان
100 گرم
31,900 تومان
100 گرم
31,900 تومان
100 گرم
29,900 تومان
49,000 تومان
500 گرم
29,700 تومان
33,900 تومان
25,900 تومان
14,900 تومان
29,700 تومان
20,900 تومان
115,000 تومان
800 گرم
59,000 تومان
450 گرم
12,900 تومان
16,900 تومان
55,900 تومان
52,900 تومان
45,900 تومان
103,000 تومان
69,900 تومان
19,900 تومان
259,000 تومان
200 گرم
91,000 تومان
156,000 تومان
7-8 کیلویی
91,000 تومان
1000 گرم
97,000 تومان
91,000 تومان
1000 گرم
135,000 تومان
1000 گرم
95,000 تومان
1000 گرم
85,000 تومان
1000 گرم
78,900 تومان
255,000 تومان
125 گرم
199,000 تومان
99,000 تومان
190,000 تومان
1000 گرم
ناموجود
48,000 تومان
1-2 کیلویی
31,900 تومان
125 گرم
259,000 تومان
200 گرم
91,000 تومان
31,900 تومان
125 گرم
31,900 تومان
125 گرم
31,900 تومان
125 گرم
31,900 تومان
125 گرم
31,900 تومان
125 گرم
156,000 تومان
7-8 کیلویی
31,900 تومان
400 گرم
91,000 تومان
1000 گرم
31,900 تومان
100 گرم
31,900 تومان
100 گرم
31,900 تومان
100 گرم
97,000 تومان
91,000 تومان
1000 گرم
135,000 تومان
1000 گرم
95,000 تومان
1000 گرم
85,000 تومان
1000 گرم
78,900 تومان
29,900 تومان
49,000 تومان
500 گرم
29,700 تومان
33,900 تومان
25,900 تومان
14,900 تومان

.

  • ارسال رایگان

  • سفارش آسان

  • با کیفیت و تازه

  • به‌صرفه و اقتصادی

  • خدمات ویژه

  • تضمین کیفیت