خرید سبزیجات و محصولات کشاورزی

کدو
کدو
هر کیلو (ممتاز)
8,200 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,100 تومان

فلفل دلمه رنگی
فلفل دلمه رنگی
هر عدد (ممتاز)
5,100 تومان
هر عدد (خانوار)
4,500 تومان

کاهو پیچ
کاهو پیچ
هر کیلو (ممتاز)
6,100 تومان
هر کیلو (خانوار)
5,600 تومان

سیر خشک
سیر خشک
هر کیلو (ممتاز)
42,000 تومان
هر کیلو (خانوار)
39,000 تومان

پیاز زرد
پیاز زرد
هر کیلو (ممتاز)
8,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,700 تومان

لیمو ترش سنگی
لیمو ترش سنگی
هر کیلو (ممتاز)
37,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
36,400 تومان

هویج
هویج
هر کیلو (ممتاز)
4,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
3,900 تومان

سیب زمینی
سیب زمینی
هر کیلو (ممتاز)
8,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,500 تومان

بادمجان
بادمجان
هر کیلو (ممتاز)
8,300 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,600 تومان

شلغم
شلغم
هر کیلو (ممتاز)
9,600 تومان
هر کیلو (خانوار)
9,100 تومان

به
به
هر کیلو (ممتاز)
23,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
22,400 تومان

فلفل دلمه
فلفل دلمه
هر کیلو (ممتاز)
16,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
15,600 تومان

کاهو
کاهو
هر کیلو (ممتاز)
5,600 تومان
هر کیلو (خانوار)
4,900 تومان

گوجه
گوجه
هر کیلو (ممتاز)
9,100 تومان
هر کیلو (خانوار)
8,500 تومان

کرفس
کرفس
هر کیلو (ممتاز)
4,200 تومان
هر کیلو (خانوار)
3,900 تومان

نارنج
نارنج
هر کیلو (ممتاز)
5,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
4,500 تومان

خیار سالادی
خیار سالادی
هر کیلو
4,000 تومان

هویج آبگیری
هویج آبگیری
هر کیلو
3,000 تومان

لوبیا سبز
لوبیا سبز
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

بلال
بلال
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

لیمو ترش برزیلی
لیمو ترش برزیلی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

پیاز سفید
پیاز سفید
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

فلفل کاپی
فلفل کاپی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

چغندر ( لبو )
چغندر ( لبو )
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

فلفل
فلفل
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

گل کلم سفید
گل کلم سفید
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

لیمو ترش
لیمو ترش
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

باقالی
باقالی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

نخود فرنگی
نخود فرنگی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود