خرید سبزیجات و محصولات کشاورزی

کدو
کدو
هر کیلو (ممتاز)
8,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,800 تومان

بروکلی
بروکلی
هر عدد (ممتاز)
10,400 تومان
هر عدد (خانوار)
9,800 تومان

فلفل دلمه رنگی
فلفل دلمه رنگی
هر عدد (ممتاز)
5,900 تومان
هر عدد (خانوار)
4,800 تومان

کاهو پیچ
کاهو پیچ
هر عدد (ممتاز)
6,900 تومان
هر عدد (خانوار)
6,400 تومان

بلال
بلال
هر کیلو (ممتاز)
14,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
12,700 تومان

سیر خشک
سیر خشک
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
19,000 تومان
هر بسته (خانوار 500 گرم)
18,000 تومان

پیاز زرد
پیاز زرد
هر کیلو (ممتاز)
5,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
4,300 تومان

لیمو ترش سنگی
لیمو ترش سنگی
هر کیلو (ممتاز)
18,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
17,800 تومان

هویج
هویج
هر کیلو (ممتاز)
7,100 تومان
هر کیلو (خانوار)
6,900 تومان

پیاز سفید
پیاز سفید
هر کیلو (ممتاز)
5,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
4,950 تومان

سیب زمینی
سیب زمینی
هر کیلو (ممتاز)
6,700 تومان
هر کیلو (خانوار)
5,900 تومان

بادمجان
بادمجان
هر کیلو (ممتاز)
10,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
9,800 تومان

فلفل دلمه
فلفل دلمه
هر کیلو (ممتاز)
15,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
13,600 تومان

فلفل
فلفل
هر کیلو (ممتاز)
19,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
19,000 تومان

کاهو
کاهو
هر عدد (ممتاز)
6,700 تومان
هر عدد (خانوار)
6,200 تومان

لیمو ترش
لیمو ترش
هر کیلو (ممتاز)
19,600 تومان
هر کیلو (خانوار)
18,000 تومان

گوجه
گوجه
هر کیلو (ممتاز)
5,700 تومان
هر کیلو (خانوار)
5,200 تومان

کرفس
کرفس
هر کیلو (ممتاز)
4,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
3,900 تومان

سیب زمینی کوچک کبابی
سیب زمینی کوچک کبابی
هر کیلو
ناموجود


لوبیا سبز
لوبیا سبز
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود


لیمو ترش برزیلی
لیمو ترش برزیلی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

فلفل کاپی
فلفل کاپی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

چغندر ( لبو )
چغندر ( لبو )
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

شلغم
شلغم
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

به
به
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

گل کلم سفید
گل کلم سفید
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

پیاز قرمز
پیاز قرمز
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

باقالی
باقالی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

نخود فرنگی
نخود فرنگی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

نارنج
نارنج
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود