خرید انواع میوه

هندوانه
هندوانه
هر عدد (7-8 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (6-7 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (5-6 کیلویی)
ناموجود
طالبی
طالبی
هر عدد (3-4 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (2-3 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (1-2 کیلویی)
ناموجود
توت فرنگی
توت فرنگی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
گوجه سبز
گوجه سبز
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
آووکادو
آووکادو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

نارگیل
نارگیل
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
آناناس
آناناس
هر عدد (لوکس)
ناموجود
هر عدد (ممتاز)
ناموجود
هر عدد (خانوار)
ناموجود
ملون
ملون
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (0.5 - 1.5 کیلویی)
ناموجود
هر کیلو (1-2 کیلویی)
ناموجود
دستنبو
دستنبو
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (0.5 - 1.5 کیلویی)
ناموجود
شاه پسند
شاه پسند
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (0.5 - 1.5 کیلویی)
ناموجود
پرتقال ویژه تنظیم بازار
پرتقال ویژه تنظیم بازار
هر کیلو
ناموجود

سیب قرمز ویژه تنظیم بازار
سیب قرمز ویژه تنظیم بازار
هر کیلو
ناموجود

سیب زرد ویژه تنظیم بازار
سیب زرد ویژه تنظیم بازار
هر کیلو
ناموجود

کیوی ویژه تنظیم بازار
کیوی ویژه تنظیم بازار
هر کیلو
ناموجود

نارنگی پاکستانی پچ
نارنگی پاکستانی پچ
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود