خرید انواع میوه

گلابی بیروتی
گلابی بیروتی
هر کیلو (لوکس)
35,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
34,500 تومان

لیمو شیرین
لیمو شیرین
هر کیلو (لوکس)
16,600 تومان
هر کیلو (ممتاز)
14,900 تومان

انار
انار
هر کیلو (لوکس)
19,200 تومان
هر کیلو (ممتاز)
17,700 تومان

نارنگی نوبرانه
نارنگی نوبرانه
هر کیلو (لوکس)
19,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
17,200 تومان

موز
موز
هر کیلو (لوکس)
25,700 تومان
هر کیلو (ممتاز)
24,300 تومان

خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
10,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
9,800 تومان

هلو
هلو
هر کیلو (لوکس)
20,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
18,900 تومان

شلیل شبرنگ
شلیل شبرنگ
هر کیلو (لوکس)
19,700 تومان
هر کیلو (ممتاز)
18,500 تومان

شلیل رفعتی
شلیل رفعتی
هر کیلو (لوکس)
18,600 تومان
هر کیلو (ممتاز)
16,900 تومان

هلو انجیری
هلو انجیری
هر کیلو (لوکس)
20,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
18,500 تومان

انگور عسگری
انگور عسگری
هر کیلو (لوکس)
18,800 تومان
هر کیلو (ممتاز)
16,000 تومان

آلو شابلون
آلو شابلون
هر کیلو (لوکس)
22,800 تومان
هر کیلو (ممتاز)
21,300 تومان

خربزه
خربزه
هر عدد (5-6 کیلویی)
40,300 تومان
هر عدد (4-5 کیلویی)
33,000 تومان

هندوانه
هندوانه
هر عدد (7-8 کیلویی)
27,000 تومان
هر عدد (6-7 کیلویی)
23,000 تومان

سیب زرد
سیب زرد
هر کیلو (لوکس)
0 تومان
هر کیلو (ممتاز)
19,000 تومان

انگور سفید بی دونه
انگور سفید بی دونه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
انگور قرمز بی دونه
انگور قرمز بی دونه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انگور مهره
انگور مهره
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

نارنگی پاکستانی پچ
نارنگی پاکستانی پچ
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

پرتقال جنوب ناول
پرتقال جنوب ناول
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

خرمالو
خرمالو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

پرتقال تو سرخ
پرتقال تو سرخ
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

نارنگی
نارنگی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

سیب گلاب
سیب گلاب
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

سیب سبز
سیب سبز
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

گلابی شاه میوه
گلابی شاه میوه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل انجیری
شلیل انجیری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انگور یاقوتی
انگور یاقوتی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

آلبالو
آلبالو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

آلو قطره طلا
آلو قطره طلا
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود