خرید انواع میوه

گلابی بیروتی
گلابی بیروتی
هر کیلو (لوکس)
38,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
36,000 تومان

پرتقال جنوب ناول
پرتقال جنوب ناول
هر کیلو (لوکس)
23,100 تومان
هر کیلو (ممتاز)
22,500 تومان

لیمو شیرین
لیمو شیرین
هر کیلو (لوکس)
17,850 تومان
هر کیلو (ممتاز)
16,000 تومان

خرمالو
خرمالو
هر کیلو (لوکس)
22,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
21,700 تومان

انار
انار
هر کیلو (لوکس)
20,600 تومان
هر کیلو (ممتاز)
19,700 تومان

نارنگی
نارنگی
هر کیلو (لوکس)
19,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
18,800 تومان

موز
موز
هر کیلو (لوکس)
28,700 تومان
هر کیلو (ممتاز)
27,800 تومان

خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
12,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
11,800 تومان

سیب قرمز
سیب قرمز
هر کیلو (لوکس)
17,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
16,700 تومان

سیب زرد
سیب زرد
هر کیلو (لوکس)
20,800 تومان
هر کیلو (ممتاز)
19,300 تومان

کیوی
کیوی
هر کیلو (لوکس)
18,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
17,800 تومان

پرتقال تامسون
پرتقال تامسون
هر کیلو (لوکس)
15,800 تومان
هر کیلو (ممتاز)
14,900 تومان

انگور سفید بی دونه
انگور سفید بی دونه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
انگور قرمز بی دونه
انگور قرمز بی دونه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انگور مهره
انگور مهره
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

نارنگی پاکستانی پچ
نارنگی پاکستانی پچ
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

پرتقال تو سرخ
پرتقال تو سرخ
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

نارنگی نوبرانه
نارنگی نوبرانه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

سیب گلاب
سیب گلاب
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

سیب سبز
سیب سبز
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

گلابی شاه میوه
گلابی شاه میوه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

هلو
هلو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل شبرنگ
شلیل شبرنگ
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل رفعتی
شلیل رفعتی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

هلو انجیری
هلو انجیری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل انجیری
شلیل انجیری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انگور عسگری
انگور عسگری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انگور یاقوتی
انگور یاقوتی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

آلبالو
آلبالو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

آلو قطره طلا
آلو قطره طلا
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود