همه محصولات

پیاز زرد
پیاز زرد
هر کیلو (ممتاز)
4,250 تومان
هر کیلو (خانوار)
3,700 تومان

هویج
هویج
هر کیلو (ممتاز)
6,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
5,500 تومان

سیب زمینی
سیب زمینی
هر کیلو (ممتاز)
6,750 تومان
هر کیلو (خانوار)
6,300 تومان

نارنگی
نارنگی
هر کیلو (لوکس)
9,600 تومان
هر کیلو (ممتاز)
7,600 تومان
هر کیلو (خانوار)
6,900 تومان
موز
موز
هر کیلو (لوکس)
15,600 تومان
هر کیلو (ممتاز)
14,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
14,200 تومان
خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
7,200 تومان
هر کیلو (ممتاز)
6,200 تومان
هر کیلو (خانوار)
5,800 تومان
هلو
هلو
هر کیلو (لوکس)
12,700 تومان
هر کیلو (ممتاز)
11,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
9,400 تومان
انگور عسگری
انگور عسگری
هر کیلو (لوکس)
10,100 تومان
هر کیلو (ممتاز)
8,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,550 تومان
خربزه
خربزه
هر عدد (5-6 کیلویی)
15,500 تومان
هر عدد (4-5 کیلویی)
12,400 تومان
هر عدد (3-4 کیلویی)
10,100 تومان
انبه
انبه
هر کیلو (لوکس)
24,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
22,200 تومان
هر کیلو (خانوار)
20,100 تومان
هندوانه
هندوانه
هر عدد (7-8 کیلویی)
14,000 تومان
هر عدد (6-7 کیلویی)
12,000 تومان
هر عدد (5-6 کیلویی)
10,000 تومان
طالبی
طالبی
هر عدد (3-4 کیلویی)
11,100 تومان
هر عدد (2-3 کیلویی)
7,400 تومان
هر عدد (1-2 کیلویی)
3,700 تومان
بادمجان
بادمجان
هر کیلو (ممتاز)
4,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
4,100 تومان

سیب قرمز
سیب قرمز
هر کیلو (لوکس)
10,600 تومان
هر کیلو (ممتاز)
8,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,200 تومان
فلفل دلمه
فلفل دلمه
هر کیلو (ممتاز)
5,450 تومان
هر کیلو (خانوار)
4,900 تومان

فلفل
فلفل
هر کیلو (ممتاز)
17,100 تومان
هر کیلو (خانوار)
9,500 تومان

کاهو
کاهو
هر کیلو (ممتاز)
4,700 تومان
هر کیلو (خانوار)
4,000 تومان

لیمو ترش
لیمو ترش
هر کیلو (ممتاز)
14,000 تومان
هر کیلو (خانوار)
11,000 تومان

گوجه
گوجه
هر کیلو (ممتاز)
4,100 تومان
هر کیلو (خانوار)
3,100 تومان

کرفس
کرفس
هر کیلو (ممتاز)
5,100 تومان
هر کیلو (خانوار)
4,600 تومان

سیب زرد
سیب زرد
هر کیلو (لوکس)
10,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
8,600 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,500 تومان
لوبیا سبز
لوبیا سبز
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

سیر خشک
سیر خشک
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

لیمو ترش برزیلی
لیمو ترش برزیلی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

لیمو ترش برزیلی
لیمو ترش برزیلی
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

لیمو ترش سنگی
لیمو ترش سنگی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

لیمو ترش سنگی
لیمو ترش سنگی
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

پرتقال جنوب ناول
پرتقال جنوب ناول
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
لیمو شیرین
لیمو شیرین
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
خرمالو
خرمالو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود