کلم سفید

  • کلم سفید
هر عدد (ممتاز) 5,500 تومان

کلم سفید ممتاز سان میوه

تعداد

هر عدد (خانوار) 4,500 تومان

کلم سفید مخصوص خانوار سان میوه

تعداد

کلم سفید ممتاز سان میوه