چغندر لبو

  • چغندر لبو
هر کیلو (ممتاز) 10,900 تومان

لبوی قرمز و شیرین ممتاز

کیلو

هر کیلو (خانوار) 9,900 تومان

چغندر ( لبوی ) شیرین و قرمز درجه یک

کیلو

چغندر(لبو) قرمز و شیرین ممتاز