چغندر لبو

  • چغندر لبو
هر کیلو (ممتاز) 9,400 تومان

لبوی قرمز و شیرین ممتاز

کیلو

هر کیلو (خانوار) 8,800 تومان

چغندر ( لبوی ) شیرین و قرمز درجه یک

کیلو

چغندر(لبو) قرمز و شیرین ممتاز