چغندر لبو

  • چغندر لبو
هر کیلو (ممتاز) ناموجود

لبوی قرمز و شیرین ممتاز

هر کیلو (خانوار) ناموجود

چغندر ( لبوی ) شیرین و قرمز درجه یک

چغندر(لبو) قرمز و شیرین ممتاز