فلفل تند

کد 130
  • فلفل تند
هر بسته (ممتاز 500 گرم) 13,900 تومان

سبزیجات و صیفی جات با کیفیت ممتاز جهت مصارف ویژه و خاص

تعداد

هر بسته (خانوار 500 گرم) 12,500 تومان

سبزیجات و صیفی جات با کیفیت ممتاز جهت مصارف ویژه و خاص

تعداد

سبزیجات و صیفی جات با کیفیت ممتاز جهت مصارف ویژه و خاص