سیر خشک

  • سیر خشک
هر بسته (ممتاز 500 گرم) 18,000 تومان

سیر خشک کیفیت ممتاز

تعداد

هر بسته (خانوار 500 گرم) 17,000 تومان

سیر خشک ویژه مصرف خانوار

تعداد

سیر خشک کیفیت ممتاز ویژه عرضه در فروشگاه اینترنتی سان میوه