حلوا ارده ممتاز صادراتی

  • حلوا ارده ممتاز صادراتی
هر بسته (800 گرم) 60,800 50,000 تومان

حلوا ارده ممتاز تن تنانی 800 گرمی

تعداد

هر بسته (500 گرم) 38,000 31,000 تومان

حلوا ارده ممتاز تن تنانی 500 گرمی

تعداد

حلوا ارده ممتاز تن تنانی 800 گرمی