میوه
بسته بندی

میوه

پرتقال تامسون

پرتقال تامسون هر عدد

13,473 تومان
13,203 تومان
سیب زرد

سیب زرد هر عدد

14,380 تومان
13,980 تومان
سیب قرمز

سیب قرمز هر عدد

13,980 تومان
13,580 تومان
خیار اصفهانی

خیار اصفهانی هر عدد

21,520 تومان
19,920 تومان
خیار گلخانه ای

خیار گلخانه ای هر عدد

2,990 تومان
2,790 تومان
موز خارجی

موز خارجی هر عدد

21,538 تومان
21,098 تومان
نارنگی پاکستانی

نارنگی پاکستانی هر عدد

14,022 تومان
13,662 تومان
پرتقال خونی

پرتقال خونی هر عدد

12,475 تومان
11,975 تومان
کیوی هایوارد

کیوی هایوارد هر عدد

17,850 تومان
17,250 تومان

بسته بندی

بسته پذیرایی ختم

بسته پذیرایی ختم

2,500 تومان
بسته مقوایی بزرگ و بلند

بسته مقوایی بزرگ و بلند

6,200 تومان
بسته سایز بزرگ

بسته سایز بزرگ

3,100 تومان
بسته سایز کوچک

بسته سایز کوچک

2,700 تومان
تعداد بسته
تعداد بسته
میوه
بسته بندی

برای مشاهده سفارش، روی مرحله بعد کلیک کنید تصویر فلش هدایت کننده به دکمه مرحله بعد