پیاز زرد

  • پیاز زرد
هر کیلو (ممتاز) 7,500 تومان

پیاز زرد کیفیت ممتاز

کیلو

هر کیلو (خانوار) 6,300 تومان

پیاز زرد ویزه مصرف خانوار

کیلو

پیاز زرد ویژه مصرف خانوارعرضه شده در فروشگاه اینترنتی سان میوه