میوه ویژه سازمان ها وشرکت ها

موز
موز
هر کیلو (لوکس)
13,100 تومان
هر کیلو (ممتاز)
12,600 تومان
هر کیلو (خانوار)
12,000 تومان
خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
7,200 تومان
هر کیلو (ممتاز)
6,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
6,000 تومان
هلو
هلو
هر کیلو (لوکس)
12,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
9,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
8,400 تومان
زرد آلو
زرد آلو
هر کیلو (لوکس)
13,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
11,700 تومان
هر کیلو (خانوار)
9,800 تومان
توت فرنگی
توت فرنگی
هر کیلو (لوکس)
22,600 تومان
هر کیلو (ممتاز)
17,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
12,000 تومان
گوجه سبز
گوجه سبز
هر کیلو (لوکس)
18,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
13,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
9,000 تومان
پرتقال تامسون
پرتقال تامسون
هر کیلو (لوکس)
8,200 تومان
هر کیلو (ممتاز)
7,700 تومان
هر کیلو (خانوار)
6,500 تومان
آناناس
آناناس
هر عدد (ممتاز)
49,000 تومان
هر عدد (لوکس)
42,000 تومان
هر عدد (خانوار)
33,000 تومان
ملون
ملون
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
7,100 تومان
هر عدد (0.5 - 1.5 کیلویی)
3,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
دستنبو
دستنبو
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
7,600 تومان
هر عدد (0.5 - 1.5 کیلویی)
3,750 تومان

شاه پسند
شاه پسند
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
8,000 تومان
هر عدد (0.5 - 1.5 کیلویی)
4,100 تومان