میوه ویژه سازمان ها وشرکت ها

موز
موز
هر کیلو (لوکس)
13,200 تومان
هر کیلو (ممتاز)
11,950 تومان
هر کیلو (خانوار)
11,650 تومان
خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
6,150 تومان
هر کیلو (ممتاز)
5,100 تومان
هر کیلو (خانوار)
4,350 تومان
سیب گلاب
سیب گلاب
هر کیلو (لوکس)
14,100 تومان
هر کیلو (ممتاز)
9,200 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,800 تومان
هلو
هلو
هر کیلو (لوکس)
12,700 تومان
هر کیلو (ممتاز)
11,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
9,400 تومان
شلیل شبرنگ
شلیل شبرنگ
هر کیلو (لوکس)
13,400 تومان
هر کیلو (ممتاز)
12,200 تومان
هر کیلو (خانوار)
11,100 تومان
هلو انجیری
هلو انجیری
هر کیلو (لوکس)
12,700 تومان
هر کیلو (ممتاز)
11,100 تومان
هر کیلو (خانوار)
9,500 تومان
انگور عسگری
انگور عسگری
هر کیلو (لوکس)
9,450 تومان
هر کیلو (ممتاز)
7,300 تومان
هر کیلو (خانوار)
6,350 تومان
آلبالو رسمی
آلبالو رسمی
هر کیلو (لوکس)
14,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
12,100 تومان
هر کیلو (خانوار)
10,600 تومان
آلو شابلون
آلو شابلون
هر کیلو (لوکس)
13,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
11,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
10,550 تومان
گیلاس
گیلاس
هر کیلو (لوکس)
22,100 تومان
هر کیلو (ممتاز)
21,000 تومان
هر کیلو (خانوار)
19,300 تومان
انبه
انبه
هر کیلو (لوکس)
24,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
22,200 تومان
هر کیلو (خانوار)
20,100 تومان
طالبی
طالبی
هر عدد (2.5 - 3.5 کیلویی)
9,000 تومان
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
6,000 تومان
هر عدد (0.5 - 1.5 کیلویی)
3,000 تومان