بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز

  • بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز
هر بسته (ممتاز) 16,400 13,500 تومان

بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز ممتاز سان میوه شامل یک کیلو از هر محصول

تعداد

هر بسته (خانوار) 14,200 12,500 تومان

بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز خانوار سان میوه شامل یک کیلو از هر محصول

تعداد

بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز ممتاز سان میوه 
شامل یک کیلو از هر محصول