بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز

  • بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز
هر بسته (ممتاز) 15,500 11,500 تومان

بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز ممتاز سان میوه شامل یک کیلو از هر محصول

تعداد

هر بسته (خانوار) 14,000 11,000 تومان

بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز خانوار سان میوه شامل یک کیلو از هر محصول

تعداد

بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز ممتاز سان میوه 
شامل یک کیلو از هر محصول